Денес е светскиот ден на водите!

Правото на вода и санитација е основно човеково право кое државата има обврска да го почитува и да овозможи негово уживање, особено во услови на пандемија. Голема е улогата на пристапот до чиста и безбедна вода за пиење и услови за санитација во борбата против заразните болести, особено за ранливите категории кои немаат свој систем за водоснабдувањето или не се приклучени на јавен водоснабдителен систем.

Поради таа причина, истото мора непрекинато да се ужива, а секој од нас совесно да ја користи водата како ресурс во ваквите тешки денови за истото да не доведе до недостаток од вода.

World Water Day

United Nations Sustainable Development - Goal 6